четвер, 24 березня 2016 р.


МІСЦЕ ІНФОРМАТИКИ У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ


Забудеш рідний край –
тобі твій корінь всохне. 
П. Тичина

Отже, повноцінне формування особистості школяра не може позитивно реалізовуватися без патріотичної основи. Сьогодні як ніколи важливо спрямовувати дітей на вибір громадянсько - національних ідеалів та ціннісних орієнтацій у їхньому житті. У процесі вивчення інформатики створена та ефективно діє система патріотичного виховання.


Проблема патріотичного виховання сучасної молоді є дуже актуальною для формування цілісних особистостей. У «Концепції національно-патріотичного виховання молоді» говориться: «Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю та модернізації навчально-виховного процесу. Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення. Головною домінантою національно-патріотичного виховання молоді є формування у особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної, за змістом, життєвої позиції» [4].
Метою навчання курсу «Інформатика» є формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства [3].
Патріотичне виховання допомагає молоді самореалізуватися у суспільстві та надає можливість прагнути кращого майбутнього для кожної людини та суспільства в цілому. Таким чином, в умовах інформаційного суспільства є проблема організації патріотичного виховання на уроках інформатики.
Розуміння патріотизму має глибоку теоретичну традицію, що йде корінням в глибину століть. Уже у Платона є міркування про те, що батьківщина дорожче батька і матері. Як вища цінність, любов до Батьківщини, розглядається в працях таких мислителів, як М.Макіавеллі, Ю.Крижанич, Ж.-Ж.Руссо, І.Г.Фіхте. Теорію виховання в дітей і молоді патріотизму розробляли  українські педагоги Г.Ващенко,  О.Духнович,  І.Огієнко,  С.Русова,  Я.Ряппо, Г.Сковорода, В.Сухомлинський, К.Ушинський та інші. 
У педагогіці патріотизм (від гр. patriotes — батьківщина) - це така моральна якість, яка включає в себе потребу віддано служити своїй батьківщині, прояв до неї любові і вірності, усвідомлення і переживання її величі і слави, свого духовного зв'язку з нею, прагнення берегти її честь і гідність, практичними справами зміцнювати могутність і незалежність. Патріотизм проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне і що любить особистість. Як зазначав В.О.Сухомлинський, патріотизм як діяльна спрямованість свідомості, волі, почуттів діалектично пов'язаний з освіченістю, етичною, естетичною й емоційною культурою, світоглядною стійкістю, творчою працею. Виховання патріотичної свідомості, почуттів і переконань неможливо відокремити від складного цілісного процесу формування особистості.
Патріотизм включає в себе:
-         почуття прихильності до тих місць, де людина народилася і виросла;
-         шанобливе ставлення до мови свого народу;
-         турботу про інтереси великої і малої Батьківщини;
-         усвідомлення обов'язку перед Батьківщиною, відстоювання її честі та гідності, свободи і незалежності;
-         прояв громадянських почуттів і збереження вірності Батьківщині;
-         гордість за соціальні, економічні, політичні, спортивні та культурні досягнення своєї країни;
-         гордість за свою Вітчизну, за символи держави, за свій народ;
-         шанобливе ставлення до історичного минулого Батьківщини, свого народу, його звичаїв і традицій ;
-         відповідальність за долю Батьківщини і свого народу, їхнє майбутнє, виражене у прагненні присвячувати свою працю, здібності зміцненню могутності і розквіту Батьківщини;
-         гуманізм, милосердя, загальнолюдські цінності, тобто істинний патріотизм передбачає формування і його тривалий розвиток цілого комплексу позитивних якостей [5].
Тобто, патріотизм виступає в єдності духовності, громадянськості та соціальної активності особистості, яка усвідомлює свою нероздільність, нерозривність з Вітчизною.
Виникає необхідність сприяти формуванню духовно багатої, розвиненої, творчої особистості, справжнього громадянина України на уроках інформатики. Вирішення даної проблеми досягається за допомогою поєднання інноваційних технологій із дидактичним матеріалом, що має зміст патріотичного характеру. Тому під час вивчення кожної з тем інформатики звертається увага учнів на вклад українських учених у розвиток інформаційних технологій. Так, наприклад, під час засвоєння теми: «Історія розвитку обчислювальної техніки» особлива увага звертається на такі факти:
-         український учений, професор Михайло Кравчук створив проект першого в світі комп’ютера;
-         вперше у Радянському Союзі – саме в Києві – у 1951 році під керуванням професора С.О.Лебедєва було введено в експлуатацію ЕОМ (електронну обчислювальну машину);  
-         український вчений В.М.Глушков є фундатором наукової школи кібернетики;
-         Ющенко К.Л.– засновник теоретичного програмування в Україні;
-         Амосов М.М. – засновник біокібернетичних технологій та ін.
Для закріплення вивченого матеріалу пропонуються такі завдання, як «Українські імена в інформатиці» та «Український ланцюжок», де необхідно поставити у відповідність подані дані про українських учених-творців інформатики. Після вивчення даної теми учні 9-х класів виготовили збірку «Історія розвитку інформаційних технологій в Україні».
Важливим напрямом патріотичного виховання є використання на уроках елементів українознавства – вивчення культури та традицій нашого народу. Так, при вивченні теми «Графічний редактор Paint», за підручником Н.В.Морзе, учні п’ятого класу повинні розмалювати писанки, а учні дев’ятого класу – створити малюнок ружі (старовинна назва троянди, візерунки якої вишивали на сорочках та рушниках). Під час даних уроків пропоную переглянути презентації (випереджувальне домашнє завдання), що допомагають ознайомитися з мистецтвом писанкарства в Україні та з історією української вишивки. В 9 класі, виконуючи вправу «Візерунок» [6], учні, використовуючи елементи орнаменту візерунку, створюють схему вишивання серветки. Завдання для творчих дітей: створити орнамент. При вивченні теми «Основи векторної графіки» пропоную створити свою писанку та листівку до 9 травня, використовуючи векторний редактор MSWord. Також учні створюють тематичні малюнки, так, наприклад, до дня міста, ювілею школи.
Ціннісне ставлення до природи [1] формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природного оточення; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; критичному оцінюванні споживацько-утилітарного ставлення до природи, необхідність якої особливо гостро відчувається в сучасну епоху – бурхливого розвитку науки і техніки, екологічної кризи  як  негативного наслідку науково-технічної революції. Так, при вивченні теми «Графічний редактор Paint» учні створюють екологічні плакати. Вони повинні усвідомлювати, що моральний аспект патріотизму полягає і в розвитку національної економіки, і в підтримці національного виробника, і в економічній, господарській порядності власників підприємств тощо.
Досить широко екологічний та економічний напрями патріотичного виховання можна реалізувати у процесі вивчення текстового (створення буклетів) та табличного (аналіз даних) процесорів. У реалізації компетентністного підходу із застосуванням  методу доцільно дібраних задач  і рольових ігор учні використовують екологічні та економічні поняття, навчаються раціонально використовувати природні ресурси, аналізувати природні, економічні та суспільні явища за статистичними даними; складають графіки і діаграми, що ілюструють результати впливу людської діяльності на природу, наприклад, використання системи задач про споживання води, забруднення води та повітря, скорочення лісових ресурсів та його наслідки.
У такий спосіб формується прийняття природи як особистісної цінності,  екологічна культура, відповідальне ставлення до навколишнього середовища.
Оскільки основною умовою реалізації змістових ліній технологічного компонента є інтегрована проектно-технологічна й інформаційна діяльність, доцільним є впровадження проектних технологій на уроках. Учні створили проекти: «Бомба сповільненої дії - сміття», «Внесок українських вчених у розвиток інформатики», «Історія української вишивки», «Екологічна стежка», «Екологічні комп’ютери». Так, проект «Генії свого часу» поєднує виховання любові до рідного краю (патріотичне виховання), краєзнавство (знайомство з історією рідного міста та видатними особистостями, які ввійшли до історії), прищеплює повагу до однокласників та заохочує до розвитку здібностей.
Особлива увага приділяється формуванню патріотичного виховання на заняттях факультативу за програмою Intel® Шлях до успіху. Головна ідея програми – одночасний розвиток усіх трьох напрямків: технологічної грамотності, критичного мислення та співробітництва.
Метою курсу «Комп’ютерні технології для місцевої спільноти» є підготовка учнів до взаємодії з комп’ютерним і соціальним середовищем, до самореалізації їх як особистостей через засвоєння комплексу знань про місцеву спільноту, її проблеми і шляхи їх розв’язання під час формування компетенцій, пов’язаних із комп’ютерною грамотністю, навичками критичного мислення і співробітництва.
Виконання учнями соціального проекту з використанням комп’ютерних технологій сприяє формуванню навичок спільної діяльності і співпраці в команді. Усі завдання і проекти спрямовані на активне залучення учнів до життя громади – школи, мікрорайону, села, міста, пошуку шляхів розвитку місцевої спільноти [2].
Про активне залучення учнів до життя громади сприяють навчальні завдання:
1.            Виконання графічної роботи для місцевої спільноти (поштова марка, малюнок робочого столу комп’ютера, поштова листівка, знаки, карта). Так, створюючи поштову марку, діти визначають, чи є у їх спільноті цікава чи відома людина (важливе місце або важлива річ), яку вони хотіли б намалювати на своїй марці. Учні виконують дане завдання з любов’ю до рідного краю. Крім того, найкращі марки можуть стати поштовими з правом обігу по Україні. Таким чином, з перших занять виховується особиста причетність до своєї громади.
Роботи учнів: Новохатського Є., Панченка М., Сніцар О та Кваші В., створені на заняттях факультативу за курсом «Комп’ютерні технології та місцева спільнота», радою програми Intel® Шлях до успіху були визнані кращими та на їх основі створені поштові марки (невеликий тираж) з правом обігу по Україні [8].
2.            Виконання комп’ютерної роботи для місцевої спільноти за вибором учнів (оголошення, візитна картка, довідник, календар, стаття).
3.            Виконання мультимедійної презентації для місцевої спільноти за вибором учнів (реклама, хроніка подій, взірець для нашої спільноти, новини нашої спільноти, таланти). Так, Кваша Валентина та Сніцар Олександра створили презентацію про В.О.Сухомлинського, який є взірцем нашої спільноти.
Особлива увага приділяється розвитку критичного мислення, яке є однією з провідних ідей програми. Так, протягом уже першого заняття учні знайомляться із поняттям критичного мислення, а також виконують пошук в Інтернеті зображень щодо місцевого матеріалу, критично оцінюючи знайдені ресурси. Сприяє розвиткові критичного мислення й спільна робота в групах над соціальним проектом, спрямованим на вирішення проблем місцевої спільноти за вибором учнів на одну із запропонованих тем («Популяризуємо зелений туризм», «Закладаємо парк», «Боремося зі стихійними лихами», «Різні проблеми громади»). Працюючи над проектами, учні розробляють стратегію подолання певної проблеми чи поліпшення життя громади.
Значне місце у змісті громадянського виховання відводиться формуванню культури поведінки дітей. На першому ж занятті учні самі складають правила поведінки. Це сприяє вихованню основних моральних цінностей.
Одним із головних напрямків програми є співробітництво. Працюючи в парах та командах, виконуючи завдання соціальних проектів, учні розвивають свої комунікативні вміння – уміння спілкуватися і розв’язувати конфліктні ситуації через діалог, такт, уміння відстоювати свою точку зору, уміння встановлювати контакти, виступати перед публікою тощо.
Роботи наших учнів були представлені на обласному ярмарку педагогічних ідей «Інформаційно-комунікаційна компетентність педагогів як умова забезпечення якісної освіти». Дипломом ІІІ ступеня обласного фестивалю соціальних проектів за програмою Intel «Шлях до успіху» нагороджено команду у складі: Бабоші Аліни, Кулаковської Єлизавети, Пасічник Дар’ї, Самойленко Наталії (проект «Почни відродження Єлисаветграда разом з Дендропарком!», а дипломом учасника обласного фестивалю соціальних проектів за програмою Intel «Шлях до успіху» нагороджено команду у складі: Білана Ярослава, Коваленко Владислави, Смірнової Станіслави (Екопроект «Реальне та віртуальне») [7].
Проект «Почни відродження Єлисаветграда разом з Дендропарком!» навчив дітей піклуватися про шкільну ділянку, навчитися вболівати за заклад, привити відчуття гордості за наше місто. Проблема озеленення міста актуальна вже не перший рік. У минулому році установи, організації та підприємства міста підхопили ініціативу комунальників – висадити один мільйон чорнобривців. Пізніше працівники Дендропарку виступили з іншою ініціативою – висадити один мільйон тюльпанів. Ми вирішили включитися в акцію «Почни відродження Єлисаветграда разом з Дендропарком!», так як на території нашої школи мало квітів (мовляв, у тіні дерев вони не ростуть) та створити казковий куточок в нашому закладі. Вчителі біології, які допомагали нам працювати, визнали, що це найкраща клумба, яка була у шкільному дворі. Життя нашого мікрорайону стало яскравішим, і все це дякуючи аромату і веселковим кольорам казкових тюльпанів.
За допомогою професіоналів у нашому дворі проросли вишукані тюльпани! Ми приголомшені отриманим результатом, адже щоранку , йдучи до школи, ми зустрічаємо на обличчях вчителів, батьків і перехожих  щирі усмішки!
Для того, аби в тіні каштанів, всупереч біологічній аксіомі, зацвіли мальовничі квіти, ми створили власну теорему і довели її! Проект висвітлено на сайті Дендропарку: http://www.dendropark.com.ua/infocenter/events/320.html.
Учні постійно беруть участь у Всеукраїнських та обласних конкурсах. Так на конкурс, присвячений 20-ти річчю незалежності нашої країни, вони створювали логотипи та кросворди з ключовими словами: «Кіровоградина», «Край мій», «Україна». В листопаді 2013 року взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Дудл для Google» на тему: «Україна моєї мрії».

Немає коментарів:

Дописати коментар